Sichting Noodfonds

S C A N D I A

Stichting Noodfonds

Scandia

De Stichting Noodfonds voor Scandinavische Hondenrassen is een volwaardige stichting die opgericht is op 8 November 1979 (KvK: 41179282) en kent een apart bestuur. De Stichting Noodfonds verwerft haar inkomsten uit donaties zoals bijvoorbeeld de vrijwillige bijdragen van fokkers bij de geboorte van een nest, legaten maar ook uit de verkoop van artikelen uit ons clubwinkeltje. U kunt uw gift overmaken op giro 4433168 (IBAN: NL94 INGB 0004 4331 68 BIC INGBNLA2A).

Wat heeft Stichting Noodfonds de Scandialeden te bieden?

Onze stichting heeft 3 doelen:

- Informatie, financiële steun en hulp te bieden aan Scandialeden, die om welke reden dan ook hun hond(en) niet meer kunnen houden. De financiële steun is in dit geval bedoeld voor de noodzakelijke huisvesting en algemene bestaanskosten van de hond(en) om in voldoende welzijn te kunnen leven in afwachting van herplaatsing. Dit om te verkomen dat de door Scandia vertegenwoordigde honden aan een asiel aangeboden worden. Om die reden wordt ook de relatie met de Nederlandse Vereniging van Dieren geïntensifieerd opdat zij melding aan Scandia maken, mocht er buiten medeweten van Scandia toch een hond van onze rassen aan een asiel worden aangeboden. Stichting Noodfonds kan dan ten bate van deze hond handelend optreden voor herplaatsing. Ook bij vermissing zal dit worden doorgegeven. 

- Het bieden van financiële hulp aan Scandialeden, die in financiële nood verkeren en die voor onoverkomelijke kosten komen te staan, die verband houden met het welzijn hun hond(en). Bijvoorbeeld omdat zij niet in staat zijn om de kosten van een medische behandeling volledig zelf te dragen. Gedacht kan worden aan een renteloze lening. 

- Het financieren van, dan wel het ondersteunen van structureel onderzoek naar rasgebonden erfelijke ziekten en afwijkingen van onze rassen. Dit ter beoordeling van het bestuur van de Stichting Noodfonds en het bestuur van Scandia. Hierbij wordt gedacht aan bloedonderzoek o.a. ten behoeve van DNA onderzoek. Trials door Aio's en studenten op veterinair wetenschappelijk niveau. Maar ook een tegemoetkoming in de kosten die eigenaren dan maken voor het afnemen dan wel opsturen van bloed of weefsel dan wel deelname aan een desbetreffend onderzoek. Een voorbeeld uit het verleden is het onderzoek naar F.R.D. bij de Elandhond grijs, maar dit kunnen ook andere erfelijke ziekten bij andere rassen zijn

Indien bemiddeling bij herplaatsing leidt tot een overdracht van eigenaarschap, dan adviseert de Stichting Noodfonds de nieuwe en oude eigenaren gebruik te maken van dit Model Afstandsverklaring.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat